I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Vårt verdisyn

GRØNN SKOLE

Svalbard Folkehøgskole ønsker å være en del av løsningen på miljø- og klimautfordringene, ikke en del av problemet. Derfor vil vi ha et konstant fokus på bærekraftig drift og høy miljøstandard, og vil jobbe for å oppnå FNs bærekraftmål lokalt og globalt. Vi vil gjennomføre følgende tiltak:

 • Opplæring i miljø- og klimaproblemer og refleksjon rundt dette.
 • ENØK-tiltak på skolen
 • Ryddedugnader
 • Ingen bruk av engangsplast
 • Vi vil unngå unødvendige flyreiser:
  • Skolens elever har færre ferier andre skoler, og dermed færre hjemreiser.
  • Skolen reiser ikke på turer bort fra Svalbard
  • Vi bruker i størst mulig grad videoteknologi i møtesammenheng
  • Svalbard folkehøgskole vil utarbeide eget klimaregnskap
  • Alle elevene er velkomne til å foreslå flere tiltak!

KRISTEN SKOLE

Svalbard folkehøgskole er en kristen skole der det er lave terskler og høyt under taket.
Eier av skolen er Norges KFUK-KFUM som er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Hos oss håper vi at du vil oppleve en inkluderende og raus kristendomspraksis. Vi er glade i en god diskusjon og ønsker oss undring og refleksjon rundt de viktige spørsmål i livet. Din tro er din privatsak, og du velger selv hvor mye du vil engasjere deg i vårt spesifikke kristelige aktivitetstilbud. Vårt verdisyn vil imidlertid vises i vår undervisning, både i linjefag, fellesfag og valgfag. Dette må du som elev vise respekt for uansett hva du tror på.

GRUNNREGLER

 1. Folkehøgskolen er en eksamens- og karakterfri skole.

 2. All undervisning, morgensamlinger, organisert sosialpedagogisk virksomhet, prosjekter, turer o.l. er obligatorisk.

 3. Skoleuken er fra mandag til og med lørdag.

 4. Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får uttelling i form av 2 tilleggspoeng under forutsetning av registrert frammøte på minst 90 %. Ved stort fravær uten gyldig grunn kan du miste plassen på skolen.

 5. Ifølge norsk lov er det straffbart å bruke, oppbevare og omsette ulovlige rusmidler. Brudd på dette fører til at du kan miste plassen din på skolen.

 6. Det er ikke lov å nyte alkohol på internatet eller skolens område.

 7. Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner.

 8. Elevene skal sove på sitt eget rom.

 9. Av sikkerhetshensyn skal elevene oppholde seg på internatet mellom 23.00 og 07.00 dersom annet ikke er avtalt med linjelærer eller daghavende. Det skal være ro på internatene og på skoleområdet mellom kl 23.00 og 07.00.

 10. Elevene har ansvar for renhold og hygiene på internatene. I tillegg får du tildelt kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver i fellesrom og andres fellesoppgaver.

 11. Av hensyn til hygiene og elever med allergiske plager er det ikke tillatt å ha kjæledyr på internatet.

 12. Påfører du skade på skolens eiendom, er du erstatningspliktig.

 13. Alvorlige brudd på reglene kan medføre bortvisning/utvisning.

 14. Ved å akseptere et tilbud om skoleplass forplikter du deg til å følge grunnreglene.

REGLER VEDRØRENDE RUSMIDLER

 1. Svalbard folkehøgskole er en rusfri skole. Alle skolens arrangementer er rusfrie.

 2. Bruk og oppbevaring av rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet er strengt forbudt.

 3. Det er forbudt å være synlig beruset på skolens område.

 4. Elever som ved skolestart vet at de er avhengig av ulovlige rusmidler og/eller alkohol må umiddelbart ta kontakt med skolens ledelse slik at en prosess mot rusfrihet kan initieres/videreføres.

 5. Brudd på disse bestemmelsene kan føre til umiddelbar tap av skoleplass.

REGLER OM FRAVÆR

Verdien av folkehøgskoleåret – for deg og dine medelever – er avhengig av din deltakelse. Fravær fra undervisning og andre arrangement virker uheldig inn på skolemiljøet. Vi har omsorg for deg, og derfor skal du gi beskjed ved sykdom, så du kan få hjelp og søke permisjon hvis du skal bort.

1) Generelt
Det er obligatorisk fremmøte til all undervisning. Alt ordinært fravær blir ført på vitnemålet som dager og enkelttimer. Fravær fra morgensamlingen teller som
1/2 time. Fravær fra lørdagsseminar telles som en hel dag. Fraværet deles i tre kategorier:

 1. a)  Ugyldig fravær – fravær som ikke er søkt om/gitt beskjed om til skolen.
 2. b)  Gyldig fravær – innvilgede permisjoner, sykdom osv
 3. c)  Godkjent fravær – fravær som ikke føres etter gjeldene regler, se punkt 3.

Kunnskapsdepartementet har fra og med skoleåret 2017/18 strammet inn på hva som anses som et fullført folkehøgskoleår. Eleven må ha minst 90 % oppmøte for å få omgjøring av lån til utdanningsstipend og for å få to konkurransepoeng til høyere utdanning. 10 % fravær utgjør 19 dager av skoleåret.

2) Permisjon
Eleven kan søke permisjon til f.eks. tannlegetimer, legetimer eller annet planlagt fravær. Godkjente permisjoner regnes også med i totalfraværet, med unntak av det som kan regnes som godkjent fravær. (Se under.) Linjelærer kan innvilge permisjon på inntil to dager. For lengre permisjoner sender linjelærer søknaden videre til rektor.

3) Godkjent (ikke-tellende) fravær
Skolen kan innvilge inntil 15 dager i skoleåret med godkjent fravær. Dette fraværet vises ikke på vitnemålet og gjelder fravær grunnet enkelte typer permisjoner, samt dokumentert langvarig eller kronisk sykdom. Det innvilges ikke godkjent fravær uten dokumentasjon. Følgende fravær kan innvilges som godkjent:

 • Langvarig eller kronisk sykdom dokumentert med attest fra lege, psykolog el.
 • Hjelpearbeid eller politisk arbeid på regionalt og nasjonalt plan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner.
 • Lovpålagte oppmøte, f.eks. som folkevalgt eller i en domstol.
 • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke.
 • Eksamensdag og én lesedag per eksamen.
 • Spesielle begivenheter i familie: Dåp, konfirmasjon, bryllup osv.

4) Informasjon og varsling

Eleven får skriftlig melding om sitt totalfravær to ganger i hvert semester. Dersom fraværet følger et bestemt mønster, vil eleven få en samtale med sin lærer. Ved gjentatte udokumenterte og ikke avtalt fravær kan saken bli meldt som en disiplinærsak til disiplinærråd.